Blogs

برنامه ریزی استراتژیک چیست؟

برنامه ریزی استراتژیک
برنامه ریزی استراتژیک روند و مراحلی است که یک سازمان برای تعیین سیستم و جهت گیری منابع خود طی می کند تا به آن هدف (استراتژی ) دست یابد . همچنین می تواند یک مجموعه قانون برای کنترل اجرای یک استراتژی باشد،این نوع برنامه ریزی در دهه 1960 در شرکتها