برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک چیست؟

برنامه ریزی استراتژیک

روند و مراحلی است که یک سازمان برای تعیین سیستم و جهت گیری منابع خود طی می کند تا به آن هدف (استراتژی ) دست یابد . همچنین می تواند یک مجموعه قانون برای کنترل اجرای یک استراتژی باشد،این نوع برنامه ریزی در دهه ۱۹۶۰ در شرکتها مورد استفاده وسیع قرارگرفت و بعنوان یک جاذبه در مدیریت استراتژیک باقی ماند . این برنامه ریزی توسط برنامه ریزان استراتژیک و کسانی که در این حیطه تخصص دارند انجام می شود که منابع تحقیقاتی زیادی را در بررسی خود از سازمان و ارتباط آن با محیط اطراف را شامل می شود.

استراتژی به طرق مختلفی تعریف می شود اما اگر به صورت کلی بخواهیم بیان کنیم شامل هدف های استراتژیک ، تعریف اقدامات برای رسیدن به هدف ها و بسیج منابع برای اجرا کردن این اقدامات می باشد . استراتژی تعیین می کنید که با استفاده از منابع چطور به اهداف خود برسیم رهبر ارشد یک مجموعه ( بدون در نظر گرفتن اندازه و ابعاد مجموعه ) وظیفه تعیین استراتژی را دارد .

استراتژی فرایندهای تدوین و اجرا است ، زمانی که برنامه ریزی استراتژیک به درستی اجرا شود باعث هماهنگی بین تدوین و اجرا می شود . با این حال این برنامه ریزی یک ماهیت کاملا تحلیلی دارد ، با تفکر استراتژی مراحل رسیدن به هدف به صورت نقطه به نقطه به هم متصل می شوند.

برنامه ریزی استراتژی

می تواند الگویی از فعالیت های پیش رو باشد زیرا هر مجموعه ای با محیط خود هماهنگ شده یا به رقابت با آن می پردازد

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*